Virkesbehandling

VP Ultra Solution™ är en ny innovativ produkt på marknaden för ett omfattande brand-, mögel-, röt-, insekt- och blånadsskydd av virke och andra organiska material

 

VP Ultra Solution™

 

 1. Är ett miljövänligt alternativ
 2. Ger större valmöjligheter åt slutkund/användare
 3. Kan användas för behandling av olika träslag, även på granvirke
 4. Kan användas inomhus utan risk för giftiga emissioner t.ex. vid vattenskador
 5. Möjliggör behandling av ofärgat virke, som grånar med tiden. Slutkund kan nu för första gången köpa trä färgat skyddsbehandlat virke
 6. Brand-, mögel-, röt-, insekt- och blånadsskydd kan uppnås med en enda behandling av virket
 7. Det går att lämna bort brandskyddet och endast behandla virket mot mögel, röta, insekter och blånad
 8. Brandskyddsbehandling går att göra i olika klasser beroende på virkets användningsändamål eller -område
 9. Minskar sprickningar i virket
 10. Förhindrar mögelbildning (svarta prickar) t.ex. på fasadpaneler
 11. Skyddsämnet avger inga mätbara emissioner
 12. Skyddsbehandlat virke klarar en fuktkvot på över 95 % (relativ fukt)

 

 

Information för skyddat virke

Skyddsmedlet

                        VP Ultra Solution™ är ett vattenbaserat skyddsmedel. Skyddsmedlet innehåller inga tungmetaller och är inte frätande (pH 7). Skyddsmedlet tillverkas av Ab VP Ultra för att säkerställa att skyddsmedlet håller en hög standard och uppfyller samtliga kvalitetskrav.

 Skyddar       Behandlingen med VP Ultra Solution™ skyddar virket mot brand, mögel, röta, blånad och insekter (termiter). Det är möjligt att skydda virke till en brandklass av B.S1-d0, som det högsta möjliga brandklassen för organiska material.

Användningsområden

                        Kan användas såväl ute ovanför mark- och vattenytan som inne i byggnader, exempelvis i bastun, takkonstruktioner, råspont, väggkonstruktioner, fasadpaneler, syll, golvbjälkar, golvplankor och som inredningsmaterial. Skyddsbehandlade trävaror kan även användas som inredningsmaterial i båtar.

Träskydd      Skyddsbehandlat virke är luktfritt och ogiftigt.

Träslag          Behandlingen lämpar sig för alla normalt använda träslag inom sågindustrin i Europa.

Ytbehandling, underhåll

                        Alla allmänt använda ytbehandlingar för virke lämpar sig för produkter som är skyddsbehandlade med VP Ultra Solution™. Skyddsbehandlingen behöver inte förnyas under användningstiden. Ytbehandlingen kan förnyas enligt behov. Ytbehandling rekommenderas mot smuts, vattenränder och dylikt.

Underhållstvätt

                        Tvättas med rinnande vatten och borste. Vid behov kan också neutrala tvättmedel användas.

Fastsättning/Installation                    

Normala fastsättningsmetoder för virke enligt användningsområdet.

Arbetssäkerhet

                        Motsvarande arbetssätt som med normalt virke. Inga särarrangemang eller skydd behövs vid användning av skyddsbehandlat virke.

Lagring          Skyddsmedlet bör lagras inomhus i torra och varma utrymmen. Den behandlade slutprodukten skall lagras under tak i torra ventilerade utrymmen.

 

Miljöpåverkan

                        Behandlade produkter är inte miljöskadliga.

Avfall             Behandlat virke kan återvinnas som en ren träprodukt.

Koldioxidutsläpp

Energiförbrukningen vid skyddsbehandlingen är betydligt mindre än vid traditionell tryckimpregnering av virke.

Slutproduktens egenskaper

                        Skyddsbehandlat virke ”lever” mindre än oskyddat virke och motarbetar sprickbildning i virket. Skyddsbehandlingen tränger in i/går igenom virket.

Emissioner vid brand

                        Det skyddsbehandlade virkets emissioner vid brand är obefintliga. Med släckningsvattnet eller vid regn lösgörs inga ämnen.

Kontrollmetod

Skyddsmedlet har en testmetod med vilken man kan kontrollera om ifrågavarande material är skyddsbehandlat.

 

VP Ultra Solution™ - en jämförelse

Med VP Ultra Solution™ behandlat virke kan inte jämföras med andra befintliga produkter på marknaden. Det går inte att jämföra tryckimpregnerat eller värmebehandlat virke med virke som behandlats med VP Ultra Solution™, då virket behandlas på ett helt nytt sätt.

 

Vi vet att de som tryckimpregnerar virke gärna vill jämföra det tryckimpregnerade virket med annat skyddsbehandlat virke, men vi använder inte oss av samma behandlingsmetod av virket – Slutprodukterna är inte jämförbara. Vid tryckimpregnering skyddar man virket endast mot röta och man har endast två färgalternativ att välja mellan. Virket som används vid tryckimpregnering är vanligtvis av dålig kvalitet. Värmebehandlat virke är skört.

 

VP Ultra Solution™ - ett täckande skydd av virke

När man behandlar virke med VP Ultra Solution™ får man ett täckande skydd som innehåller brand-, mögel-, röt-, insekt-, och blånadsskydd. Ingen annan kan erbjuda ett lika mångsidigt och omfattande skydd med en enda behandling. Behandlingen kan antingen utföras genom tryckbehandling eller ångbehandling. Behandlingen kan exempelvis göras genom ångbehandling på hyvellinjen, vilket minimerar virkeshanteringen (flyttningsbehov) under skyddsbehandlingen. Det ångbehandlade virket kan paketeras och leveraras till slutkunden genast efter skyddsbehandlingen. Vår behandlingsmetod ger stora inbesparingar för trävaruindustrin redan genom minskade transportbehov och förkortad torkningstid för virket. Skyddsbehandlingen med VP Ultra Solution™ kan även göras i trycktub likt förfarandet vid traditionell impregnering. Virke som endast skall behandlas med skyddsbehandling, men inte hyvlas, kan transporteras genom hyveln och då enbart genomgå behandlingen. En behandlingsenhet kan även installeras efter sågningen av virket. Det finns olika alternativa lösningar för behandlingssätt.

 

VP Ultra Solution™ - skyddsbehandling av nya träslag

Vid tryckimpregnering används vanligtvis tall, men med denna skyddsbehandling kan man skydda olika träslag, såsom gran, björk osv. Alla träslag kan behandlas med VP Ultra Solution™, vilket öppnar helt nya möjligheter för trävaruleverantörer och utökar slutkunden valmöjligheter. VP Ultra Solution™ kan ge Er tillfället att vara bland de första, som kan erbjuda slutkunderna vad de vill ha.

 

VP Ultra Solution™ - en heltäckande lösning

Vid brandskydd av virke får man alla de andra skyddsformerna/fördelarna samtidigt. Ifall avsikten enbart är att skyddsbehandla virket mot mögel, röta, blånad och insekter, kan brandskyddet lämnas bort. Behandlat virke kan även brand klassas inom sjöfart till IMO FTPC Part 5, då det behandlade träslaget har en densitet mellan 40kg/m3 och 1400 kg/m3. Inom byggsektorn klarar den brand skyddade trävaran brandklass B.S1-d0., som är den högsta möjliga brandklassen för organiska material.

 

     

                        Ingen kund är för stor eller för liten.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)